Stödområden Länsstyrelsen Värmland

Karlstads El- och Stadsnät har beviljats 15 miljoner kronor från Länsstyrelsen Värmland för bredbandsutbyggnad. Projektet ska drivas under två års tid med start 2018. Länsstyrelsen Värmland har plockat fram 603 specifika adresser i Karlstads kommun som genom projektet kommer få möjlighet att ansluta sig till stadsnätet.

Logotyp för europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden

Länsstyrelsen Värmland har pekat ut de mest glesbefolkade områden i sju kommuner, däribland Karlstads kommun (se karta). Det är alltså bara dessa områdena som är stödbara men projektet möjliggör att vi, Karlstads El- och Stadsnät, kommer kunna erbjuda fiber till fler adresser än till de områdena som projektet ger stöd till.

Mer information om tidsplan för områdena kommer längre fram, sidan uppdateras löpande under projektets gång.

Bakgrund

Projektet finansieras av Länsstyrelsens fondverksamhet för bredbandsutbyggnad. Fondverksamheten förses med medel från Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, som finansierar utbyggnad av accessnät samt EU programmet Norra Mellansverige (ERUF), som finansierar utbyggnad av ortsammanbindande nät/stamnät. 

Karta på stödbara områden inom Karlstads kommun vid utlysning av bredbandsstöd inom Landsbygdsprogrammet, 2017-05-10