Vår uppförandekod

När vi på Karlstads El- och Stadsnät bygger och utvecklar våra el- och fibernät strävar vi efter att hitta ett förhållningssätt där vi har balans mellan ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvar för att mildra eventuella negativa effekter på miljö, människor och samhälle. Vi värnar om mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och affärsetik. Vår uppförandekod hjälper oss att kommunicera våra värderingar och policys för hur vi ska agera och bedriva vår verksamhet.

Här beskrivs de principer som alla medarbetare på Karlstads El- och Stadsnät samt våra leverantörer ska respektera och följa i handlingar och beslut. Vi kräver att våra leverantörer skriver under vår uppförandekod vid upphandlingar.

 • Affärsetik och affärsprinciper

  Vi följer de lagar, regler och förordningar som gäller på marknader där vi är verksamma. Vi agerar för sund konkurrens vid anbud, offert, upphandling och inköp. Vi accepterar inte korruption och upprättar årligen stickprovskontroller. Vi har rutiner för hur vi ska undvika mutor och arbetar för att motverka ekonomisk brottslighet. Vi kräver att våra leverantörer agerar på motsvarande sätt.

 • Mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden

  För oss som kommunalt bolag är det en självklarhet att stödja och respektera de mänskliga rättigheterna i bolagets alla led. Detta följs upp ur olika perspektiv på regelbunden basis, arbetsrättsligt och gentemot diskrimineringslagstiftningen. Vi kräver även att våra leverantörer ska respektera de mänskliga rättigheterna enligt FN:s definition i sin verksamhet. Produkter som levereras till bolaget ska vara framtagna under förhållanden som är förenliga med det regelverk vi följer.

 • Arbetsmiljö och säkerhet

  Vi accepterar inte anställningsvillkor som underskrider nationell lagstiftning. Undertecknade kollektivavtal ska respekteras och följas. Att kunna erbjuda en trygg och säker arbetsmiljö ligger både i vårt och våra intressenters intresse. Vi arbetar aktivt med detta genom att följa framtagna policys och rutiner som beskriver hur vi arbetar med att styra och följa upp verksamheten så att olyckor förebyggs. 

 • Kompetens och behörighet

  Karlstads El- och Stadsnät samt våra leverantörer ska säkerställa att medarbetarna har den kunskap, formell utbildning och giltig behörighet som krävs för att kunna hantera de produkter som används, samt för att utföra de uppgifter som omfattas av uppdraget. Leverantören ska inneha relevanta tillstånd och certifikat för varje specifikt uppdrag de åtar sig. Även leverantörens personal ska kunna styrka att de har rätt utbildning och behörighet för det specifika uppdraget. Bevis för detta ska på begäran kunna uppvisas för beställaren. Detta gäller även leverantörens underleverantör.

 • Jämställdhet och mångfald

  Alla människors lika värde är en självklarhet. Karlstads El- och Stadsnät arbetar aktivt med jämställdhets- och mångfaldsfrågor utifrån kommunens strategiska plan och jämställdhetspolicy. Vi accepterar inte trakasserier, diskriminering eller kränkande särbehandling.

 • Kvalitetskrav på miljö och klimat

  Karlstads El- och Stadsnät värderar klimat- och miljömässig hållbarhet högt. Vi strävar efter att minska såväl vår energi- och resursförbrukning som vårt avfall och utsläpp. Vi har tre fokusområden för vårt miljöarbete: låg klimatpåverkan, minskad användning av kemikalier och god arbetsmiljö. Vi hållbarhetsredovisar enligt GRI standards. Om våra leverantörer inte hållbarhetsredovisar ska de bedriva kvalitets- och miljöarbete inom ramen av ett kvalitets- och miljöledningssystem. Detta gäller även leverantörens underleverantör.

  Kvalitets- och miljöledningssystemet ska minst omfatta:

  • en policy
  • en utbildning för all personal
  • mål med handlingsplaner för hur och när målen ska uppfyllas

   

 • Krav på fordon och maskiner

  Fordon skall vara godkänt besiktigad, trafikförsäkrad och skattad. Fordon ska tillhöra som lägst miljöklass exempelvis Euro 6 eller drivas av alternativt drivmedel, exempelvis biogas. Leverantören skall skriftligen bevisa att den har ett fordon i denna eller högre miljöklass. All färddata skall sparas hos leverantören i minst två år. Detta gäller även leverantörens underleverantör.

 • Efterlevnad och uppföljning

  Vår uppförandekod följs löpande upp i verksamheten. Ledning och chefer har ett särskilt stort ansvar att föregå med gott exempel. Medarbetare och chefer uppmanas slå larm till i första hand sin närmaste chef vid misstanke mot sådant som strider mot vår uppförandekod.

  Vi uppmanar även våra leverantörer att anmäla avvikelser mot uppförandekoden till oss.