Jämlik arbetsplats

För oss på Karlstads El- och Stadsnät är jämlikhet en av grundpelarna i vår värdegrund.

Bilden föreställer en jämställdhetssymbol

Vad är jämlikhet och jämställdhet för oss?

Hos oss ska du känna dig trygg och respekterad oavsett bakgrund, hudfärg, kön, sexuell läggning, religion eller politisk åsikt. Du ska också behandlas på precis samma grunder oavsett vilken ställning eller roll du har inom bolaget. Detsamma gäller dig som är kund eller besökare hos oss. All typ av diskriminering tas på största allvar och är något vi aldrig kommer att tolerera.

Jämlikhet berikar vår organisation

En jämn fördelning mellan könen ser vi som en stark tillgång för vår verksamhet och är något vi strävar mot. Vi verkar i en mansdominerad bransch vilket medför utmaningar i att jämna ut könsfördelningen. Vi, liksom branschen i stort, har svårt att rekrytera kvinnor inom ingenjörs- och teknikyrken. Vi ser att utmaningar finns redan i studieåldern då en relativt liten andel kvinnor söker sig till utbildningar som har inriktning mot vår bransch, vilket vi vill vara med och ändra på.

För att vända trenden gör vi en rad olika insatser, både externt men även internt på bolaget. Här följer några exempel på hur vi arbetar:

  • Vi pratar öppet om jämställdhetsfrågor bland personalen. Vi diskuterar jargong och värdegrund, inte minst då det historiskt sett och i många fall fortfarande kan vara tufft att som kvinna komma in på en arbetsplats som till antalet domineras av män.

  • Vi strävar alltid efter att hålla vår interna och externa kommunikation så jämlik och inkluderande som möjligt. Vi vill att vårt jämställdhetsarbete ska genomsyra såväl marknadsföring som det vardagliga arbetet och på så vis nå ut till exempelvis kunder, vår bransch eller framtida kollegor med vårt budskap.

  • Vi deltar aktivt i projektet TechniQual som verkar för en mer jämlik teknikbransch. TechniQual är ett samarbete mellan flera olika energi- och teknikfokuserade bolag runtom i Värmland, under ledning av Karlstad Innovation Park, där en av alla frågor som diskuteras är ”Hur kan fler tjejer bli intresserade av teknikbranschen?”.

  • I vår hållbarhetsplan är ett av våra mål att få en jämnare könsfördelning på vår arbetsplats.

Vi kan bli bättre

Precis som samhället i stort kan även vi bli bättre. Därför ser vi alltid över våra rutiner och vårt arbetssätt för att bli en ännu mer jämlik organisation. Har du idéer eller synpunkter på vårt arbete sett utifrån ett jämställdhetsperspektiv är du därför varmt välkommen att kontakta oss.