Övervakningsplan

Alla elnätsföretag är enligt ellagen skyldiga att upprätta en övervakningsplan som beskriver hur elnätsbolaget säkerställer att de agerar objektivt och inte favoriserar någon aktör på elmarknaden. Elnätsföretagen är ansvariga att årligen rapportera till Energimarknadsinspektionen vilka åtgärder som de har vidtagit för att säkerställa sin neutralitet.

I Karlstads El- och Stadsnäts övervakningsplan beskriver vi vilka som äger oss och vilka tjänster vi har gemensamt med Karlstads Energi, som har elproduktion och elhandel i bland annat Karlstad. Där finns också beskrivningar på hur vi säkerställer hur de tjänster Karlstads El- och Stadsnät köper av Karlstads Energi är rimliga och till marknadsmässiga priser. Vi har även gjort bedömningar av vad som är känslig information om våra kunder, information som inte ska lämnas ut annat än till kunden eller kundens ombud. Alla inom företaget har god kompetens för att uppträda som regelverket kräver. I planen finns våra rutiner och en beskrivning av vilka personer som är ansvariga för arbetet med planen och rapporten.

Årlig rapport till Energimarknadsinpektionen

Förutom övervakningsplanen ska vi årligen skriva och lämna in en rapport till Energimarknadsinspektionen där vi talar om hur vi arbetat med de punkter som finns i planen. Rapporten läggs ut på vår hemsida senast den 15 mars varje år.

De viktigaste neutralitetsreglerna

  • Vi uppträder neutralt och favoriserar inte något elhandelsföretag i våra kontakter med kunderna.
  • Vi ser till att vi betalar marknadsmässiga priser för de tjänster vi köper av Karlstads Energi AB.