Vad händer vid elbrist?

Nu pratas det mycket om elförsörjningen i olika delar av landet och vi på Karlstads El- och Stadsnät får frågor om vad som händer om elen inte räcker till eller om elen behöver stängas av. Här reder vi ut vad som gäller för dig som bor i Karlstad.

Bakgrund

Myndigheten Svenska kraftnät är systemansvariga för det svenska elnätet och ansvarar för att det vid varje givet ögonblick är jämnvikt mellan produktionen av el och konsumtionen av el. Om det produceras eller importeras minde el än det konsumeras skapas obalans i elnätet. Det finns ett antal automatiska och manuella reservkraftverk som kan aktiveras vid obalans i normala förhållanden för att säkra elförsörjningen av särskilt viktiga verksamheter, exempelvis sjukhus. Om ytterligare åtgärder krävs finns processer för kortare strömavbrott, så kallad manuell förbrukningsfrånkoppling, tillsammans med systemet Styrel. Detta hjälper då till att förhindra längre strömavbrott och skador på elnätet. Läs mer om det här nedan.

Läget just nu

Elförsörjningen i Sverige är just nu ansträngd till följd av många olika händelser i vår omvärld och det finns en liten, men reell risk att elen inte kommer att räcka till i vinter, under de tider på dygnet då efterfrågan är hög.

Karlstad är beläget i elförsörjningszon 3, vilket inkluderar hela Svealand. De olika zonerna beskriver hur mycket el som produceras respektive förbrukas i olika områden och i zon 3 förbrukar vi mer el än vad vi producerar.

Manuell förbrukningsfrånkoppling och Styrel

Styrel är en del av krisberedskapen i Sverige och finns till för att lindra konsekvenserna i samhället vid en effektbrist. Om elbrist skulle uppstå till följd av effektobalans kan elförsörjningen kollapsa. Om det skulle finnas risk för det, kan Svenska kraftnät gå in och beordra elnätsbolag runt om i landet att lasta av effekt från elnätet, vilket innebär att vissa områden och användare kopplas bort från elnätet under kortare stunder. Detta kallas manuell förbrukningsfrånkoppling (MFK) och innebär att vi kan prioritera elförsörjning till samhällsviktiga verksamheter, samtidigt som vi möjliggör fortsatt drift i elnätet trots elbrist. De användare som prioriteras kan exempelvis vara sjukhus, räddningstjänst och äldreboenden, men även privata verksamheter som industrier och IT-leverantörer. Det är Länsstyrelsen som avgör vilka som är prioriterade kunder och det är denna prioritering som kallas Styrel.

Prioriteringsordningen kan innebära att du blir av med din elförsörjning under en kort tid, medan din granne har kvar sin. Detta beror då på att din grannes hus råkar ligga på en elledning som är sammankopplad med en verksamhet med samhällsviktig funktion.

Svenska kraftnät är ansvarig myndighet för Styrel och är de som bestämmer om vi behöver göra en manuell förbrukningsfrånkoppling och om Styrel ska aktiveras.

Vår roll på Karlstads El- och Stadsnät

Som lokalt elnätsbolag ansvarar vi för var i elnätet de olika prioriterade verksamheterna finns och vilka elledningar de är kopplade till. Det är även vi på Karlstads El- och Stadsnät som utför den manuella förbrukningsfrånkopplingen om det skulle bli aktuellt, på order från Svenska kraftnät. Vi har ingen beslutanderätt och kan inte påverka vilka områden som eventuellt kopplas bort. De områden och användare som är prioriterade är inte offentlig information. Om Styrel skulle komma att användas får Karlstads El- och Stadsnät information från Svenska kraftnät och sedan har vi en viss tid på oss att gå upp i beredskap och utföra åtgärderna. Vi kommer göra vårt yttersta för att hålla våra kanaler uppdaterade med aktuell information om vad som sker i ett sådant läge.