Aktuella frågor om el

Nedan kan du läsa aktuella frågor och svar angående elförsörjning.

Dina elkostnader 

Hur kan jag påverka mina elkostnader? 
Kostnaderna för din elförsörjning består av två delar: 

  1. Kostnaderna för elen du köper av din elhandlare. 
  2. Kostnaderna för att du använder dig av elnätet. 

Elnätskostnaderna betalar du till oss på Karlstads El- och Stadsnät. Om du köper din el av vårt systerbolag Karlstads Energi får du både elnätsavgiften och elhandelsavgiften på samma faktura. Köper du din el från någon av landets övriga elhandlare kan du få två separata fakturor - en för elnätsavgiften och en för elhandeln. 

Kostnaden för elen du köper av din elhandlare kan du påverka genom att tänka över din vardagliga konsumtion av el. På Karlstads Energis hemsida kan du läsa om hur du kan göra för att sänka din elhandelskostnad. 

Kostnaden för elnätet kan du främst påverka genom den del av avgiften som kallas effektavgift eller effekttarriff. Den kan du läsa mer om nedan. 

Vad är elnätsavgift och effektavgift? 
Elnätsavgiften består av tre delar. Den första delen är en fast del som är samma varje månad och som beror på vilket avtal du tecknat med oss. Den varierar beroende på hur mycket el du vill använda åt gången, det vill säga hur stor säkringsstorlek du behöver. 

Den andra delen är en del som fungerar som hyra för elnätet och som bekostar underhåll av elnätet samt transporten av el från din elhandlare till din bostad. 

Till sist finns en effektdel som beror på hur stor mängd el du använder åt gången. Den här delen kallas effektavgift eller effekttarriff och bestäms av den timme i månaden då du använder som mest el. Effektdelen är den del av elnätsavgiften som du kan påverka allra mest. Genom att sprida ut din användning av el på flera timmar kan du minska din effektavgift. 

Under vardagar på vinterhalvåret, mellan måndag och fredag klockan 06.00 och 18.00 november till mars, tillkommer en fjärde del på elnätskostnaderna. Denna fjärde del är höglastningsavgiften som läggs på effektavgiften. Här kan du lära dig mer om hur effektavgiften fungerar. 

Effektavgiften och höglasningsavgiften är till för att sprida ut användningen av våra eldrivna maskiner och därmed hjälpa till att minska belastningen på elnätet. Det här gör att vi behöver göra färre investeringar för att bygga ut och underhålla elnätet - och därmed får ett mer hållbart nät som kräver mindre underhållskostnader, vilket i längden innebär lägre kostnader för dig som kund. 

Elbrist 

Vad händer om vi blir helt utan el?
Större avbrott är ytterst sällsynta tack vare att Sverige har ett välutvecklat och robust elnät. Men risken finns att det uppstår en elbrist om mer el används än som produceras och importeras. Då finns en plan för att se till att elen i första hand går till de som verkligen behöver elektricitet, som till exempel sjukhus och andra samhällsviktiga verksamheter. Vilka de är är inte offentligt och det kan också se olika ut beroende på hur läget är när eleffektbristen uppstår. Men Karlstads kommun arbetar kontinuerligt med detta tillsammans med andra berörda aktörer för att vara beredda ifall en sådan åtgärd skulle behöva användas. Du kan läsa mer om det på Energimyndighetens webbplats 

Vilka verksamheter får el om det uppstår brist och det måste prioriteras?
Det är verksamheter som identifierats som samhällsviktiga verksamheter, verksamheter där ett elavbrott riskerar få allvarliga konsekvenser för samhället. Vilka är inte offentligt och det kan också se olika ut beroende på hur läget är när eleffektbristen uppstår. Samhällsviktig verksamhet är inte bara offentlig verksamhet som polis, vård och omsorg. En stor del av det som idag definieras som samhällsviktigt är privat verksamhet som industrier, teleoperatörer och IT-leverantörer.

Vem bestämmer vilka verksamheter som ska få el om det är elbrist?
Det är en gemensam process och ett samarbete mellan statliga myndigheter, länsstyrelser, kommuner och elnätsföretag. Skulle det uppstå en effektbrist är det Svenska kraftnät som ger order om att koppla från elkunder där det behövs och enligt den bestämda prioriteringsordningen. Tack vare detta kan man undvika mer omfattande strömavbrott.

Hur lång tid kan man bli utan el?
För de som drabbas och blir utan el rör det sig om kortare avbrott under den tid på dygnet då nätet är som tyngst belastat. Vi pratar om roterande avbrott, ett område i taget under en kort tid. Men ett elavbrott kan ske när som helst och du bör alltid vara förbered för ett strömavbrott, oavsett orsak.

Hur kan elbrist uppstå?
Det kan handla om att vi förbrukar mer el än vad som kan produceras och importeras, eller att det uppstår en större driftstörning i nätet. 

Blir man förvarnad om att en frånkoppling kommer ske? Hur långt i förväg?
Det troligaste är att det kommer en förvarning senast dagen innan, när man ser hur efterfrågan kommer att se ut i förhållande till tillgänglig produktion.

Hur troligt är det att det kommer bli eleffektbrist i Sverige i vinter?
Svenska Kraftnät har nyligen höjt risknivån från låg till reell med anledning av försenad återstart av Ringhals 4. Det innebär en ökad sannolikhet för effektbrist under vinterns kallaste timmar, även om risken fortfarande är liten.

Har det någonsin hänt att man behövt använda den här prioriteringen?
Det har hittills aldrig inträffat att Svenska kraftnät varit tvungna att koppla bort el.

Vad gör Karlstads kommun för att spara el?
Nu pågår en bred inventering där vi ser över vad vi som kommun ur ett större perspektiv kan göra för att spara el i våra verksamheter. Men vi uppmanar var och en som arbetar i kommunen att göra det man kan för att spara el redan nu – släcka lampor i rum man inte är i och inte låta apparater stå på standby till exempel.

Karlstad pekades i en undersökning ut som den kommun i landet som kommer drabbas hårdast av ökade kostnader för el. Varför?
Karlstad kommer, liksom många andra, att ha ökade kostnader för el. Men i den aktuella jämförelsen baserade kommunerna troligen svaren på olika fakta. Karlstad redovisade ett värsta-scenario om vi inte skulle göra någonting, där kommer vi inte att hamna.

 

  1. Vill du läsa mer? 

Här kan du läsa mer om vad Krisinformation.se säger om Styrel.

Här kan du läsa mer om vad Energimyndigheten rekommenderar för att minska vår elförbrukning.