Aktuella frågor om el

Nedan kan du läsa aktuella frågor och svar angående elförsörjning.

DINA ELKOSTNADER

FRÅGA: Vad innebär de olika kostnaderna på fakturan?
SVAR: Kostnaderna för din elförbrukning består av två delar: 
1. Kostnaderna för att du använder dig av elnätet = elnätsavgift
2. Kostnaderna för elen du köper av din elhandlare = elhandelsavgift

Elnätsavgiften betalar du till oss på Karlstads El- och Stadsnät.
Elhandelsavgiften betalar du till din elhandlare.

Om du köper din el av vårt systerbolag Karlstads Energi (som alltså är en elhandlare) får du både elnätsavgiften och elhandelsavgiften på samma faktura. Köper du din el från någon av landets övriga elhandlare kan du få två separata fakturor – en för elnätsavgiften och en för elhandeln. 

FRÅGA: Hur kan jag påverka min elhandelavgift?
SVAR: Elhandelsavgiften kan du påverka främst genom att tänka över din vardagliga konsumtion av el. Till exempel genom att byta ut dina glödlampor till lågenergilampor, alltid stänga av datorn och tv:n genom att dra ut kontakten, koka upp vatten med lock eller i vattenkokare, använda sparprogram på tvätt- och diskmaskiner m.m. På Karlstads Energis hemsida kan du läsa om hur du kan göra för att sänka din elhandelskostnad. 

FRÅGA: Hur kan jag påverka min elnätsavgift?
SVAR: Elnätsavgiften består av tre delar (se nedan). Den del du kan påverka allra mest är delen som kallas effektavgift.

  • Fast avgift: Den fasta avgiften är samma varje månad och beror på vilket avtal du tecknat med oss. Den varierar beroende på hur stor säkringsstorlek du har. 
  • Elöverföring: Den andra delen, elöverföringsdelen, fungerar som hyra för elnätet och bekostar underhåll av elnätet samt transporten av el från din elhandlare till din bostad. 
  • Effektavgift: Effektavgiften är den del av elnätsavgiften som du som kund kan påverka allra mest för att sänka dina elnätskostnader. Effektavgiften bestäms baserat på den timme i månaden som du använder som allra mest el. Genom att sprida ut din elanvändning, kan du alltså minska din effektavgift.  

    Till exempel: Du storstädar hemma. Du använder då dammsugare, tvättmaskin och diskmaskin samtidigt som du även ska laga mat i ugnen. Då använder du alltså väldigt många energiförbrukande maskiner på en och samma gång – och får därmed en väldigt hög effekttopp under denna timme. Om den här timmen blir den timme under månaden som du använder som mest energi blir det här timmen som din effektavgift beräknas på den månaden. Hade du istället fördelat användningen av maskinerna – genom att till exempel dammsuga först, sätta på diskmaskinen sen och dragit igång tvättmaskinen under natten – hade förbrukningen spridits ut över längre tid och du hade därmed inte fått en lika hög effekttopp.

    Här kan du lära dig mer om hur effektavgiften fungerar. 

  • Under vardagar på vinterhalvåret (november-mars), mellan klockan 06:00-18:00 tillkommer en fjärde del på elnätskostnaderna. Den kallas höglastningsavgiften och läggs på effektavgiften. 

FRÅGA: Varför har vi en effektavgift?
SVAR: Vårt mål som nätägare är att sprida ut elanvändningen så mycket som möjligt för att minska belastningen på elnätet – och därmed få ett hållbart nät som kräver mindre underhållskostnader och därmed lägre priser för våra kunder. 

Elbrist 

FRÅGA: Vad händer om vi blir helt utan el?
SVAR: Större avbrott är ytterst sällsynta tack vare att Sverige har ett välutvecklat och robust elnät. Men risken finns att det uppstår en elbrist om mer el används än som produceras och importeras. Då finns en plan för att se till att elen i första hand går till de som verkligen behöver elektricitet, som till exempel sjukhus och andra samhällsviktiga verksamheter. Vilka de är är inte offentligt och det kan också se olika ut beroende på hur läget är när eleffektbristen uppstår. Men Karlstads kommun arbetar kontinuerligt med detta tillsammans med andra berörda aktörer för att vara beredda ifall en sådan åtgärd skulle behöva användas. Du kan läsa mer om det på Energimyndighetens webbplats 

FRÅGA: Vilka verksamheter får el om det uppstår brist och det måste prioriteras?
SVAR: Det är verksamheter som identifierats som samhällsviktiga verksamheter, verksamheter där ett elavbrott riskerar få allvarliga konsekvenser för samhället. Vilka är inte offentligt och det kan också se olika ut beroende på hur läget är när eleffektbristen uppstår. Samhällsviktig verksamhet är inte bara offentlig verksamhet som polis, vård och omsorg. En stor del av det som idag definieras som samhällsviktigt är privat verksamhet som industrier, teleoperatörer och IT-leverantörer.

FRÅGA: Vem bestämmer vilka verksamheter som ska få el om det är elbrist?
SVAR: Det är en gemensam process och ett samarbete mellan statliga myndigheter, länsstyrelser, kommuner och elnätsföretag. Skulle det uppstå en effektbrist är det Svenska kraftnät som ger order om att koppla från elkunder där det behövs och enligt den bestämda prioriteringsordningen. Tack vare detta kan man undvika mer omfattande strömavbrott.

FRÅGA: Hur lång tid kan man bli utan el?
SVAR: För de som drabbas och blir utan el rör det sig om kortare avbrott under den tid på dygnet då nätet är som tyngst belastat. Vi pratar om roterande avbrott, ett område i taget under en kort tid. Men ett elavbrott kan ske när som helst och du bör alltid vara förbered för ett strömavbrott, oavsett orsak.

FRÅGA: Hur kan elbrist uppstå?
SVAR: Det kan handla om att vi förbrukar mer el än vad som kan produceras och importeras, eller att det uppstår en större driftstörning i nätet. 

FRÅGA: Blir man förvarnad om att en frånkoppling kommer ske? Hur långt i förväg?
SVAR: Det troligaste är att det kommer en förvarning senast dagen innan, när man ser hur efterfrågan kommer att se ut i förhållande till tillgänglig produktion.

FRÅGA: Hur troligt är det att det kommer bli eleffektbrist i Sverige i vinter?
SVAR: Svenska Kraftnät har nyligen höjt risknivån från låg till reell med anledning av försenad återstart av Ringhals 4. Det innebär en ökad sannolikhet för effektbrist under vinterns kallaste timmar, även om risken fortfarande är liten.

FRÅGA: Har det någonsin hänt att man behövt använda den här prioriteringen?
SVAR: Det har hittills aldrig inträffat att Svenska kraftnät varit tvungna att koppla bort el.

FRÅGA: Vad gör Karlstads kommun för att spara el?
SVAR: Nu pågår en bred inventering där vi ser över vad vi som kommun ur ett större perspektiv kan göra för att spara el i våra verksamheter. Men vi uppmanar var och en som arbetar i kommunen att göra det man kan för att spara el redan nu – släcka lampor i rum man inte är i och inte låta apparater stå på standby till exempel.

FRÅGA: Karlstad pekades i en undersökning ut som den kommun i landet som kommer drabbas hårdast av ökade kostnader för el. Varför?
SVAR: Karlstad kommer, liksom många andra, att ha ökade kostnader för el. Men i den aktuella jämförelsen baserade kommunerna troligen svaren på olika fakta. Karlstad redovisade ett värsta-scenario om vi inte skulle göra någonting, där kommer vi inte att hamna.

 

Vill du läsa mer? 

Här kan du läsa mer om vad Krisinformation.se säger om Styrel.

Här kan du läsa mer om vad Energimyndigheten rekommenderar för att minska vår elförbrukning.