Fördelar med egenproduktion

Läs mer om vilka fördelar det finns med att producera egen el.

Genom att installera vindkraft eller solpaneler hemma kan du producera din egen el. Den el du producerar matas in i ditt hushåll och används precis som den el du normalt köper av ditt elhandelsföretag. Den el som du inte själv gör av med kan du mata in på elnätet och få betalt för. Det tas inte ut någon elnätsavgift för småskalig inmatning på elnätet. 

Elhandlaren tar emot din producerade el

Den elhandlare som du är kund hos har enligt lag mottagningsplikt för din elproduktion. Det innebär att om du inte har ingått ett avtal med ett elhandelsföretag om att sälja din el, måste det elhandelsföretag som har elleveransen till dig ta emot den el du matar in på elnätet.

Precis som när du köper din el, kan du ingå avtal med vilket elhandelsföretag som helst.

Ersättningar för privatkunder

För att räknas som mikroproducent av el måste du vara nettokonsument, vilket innebär att du använder mer el än du producerar i samma uttagspunkt under ett år. Det gäller säkringsabonnemang upp till 63A och en elproduktionsanläggning med en effekt av maximalt 43,5kW. Om du producerar mer el än det du använder ändras villkoren från mikroproduktion till småskalig elproduktion – och då har vi rätt att ta ut en mindre avgift för mätning, beräkning och rapportering. Vi tar dock inte ut någon sådan avgift i dagsläget.

Din elhandlare ersätter dig för den el du matar in på elnätet och vi ersätter dig för den nätnytta din produktion gör i elnätet. Den produktion du tillför elnätet minskar vår kostnad för överföring av el. Därför ersätter vi dig med 3 öre per inmatad kilowattimme. 

Är du momsredovisningsskyldig?

Om du är momsredovisningsskyldig får du moms utbetald på ersättningen för nätnytta (på självfakturan). För att få moms utbetald på ersättningen för nätnytta, måste du som kund informera oss om att du är momsredovisningsskyldig. Du ansvarar för att lämnade uppgifter är korrekta och ska på begäran kunna visa upp momsregistrering. Det är även ditt ansvar att informera oss om förändringar i momsredovisningsskyldigheten. Om utbetalning av moms sker på felaktig information kan du bli återbetalningsskyldig.

Skattereduktion för mikroproducenter 

Särskilda skatteregler gäller för dig som producerar förnybar el genom att till exempel installera solceller på din fastighet och leverera el till elnätet. Om du framställer förnybar el, matar in den i samma anslutningspunkt som du tar ut el, har en säkring om högst 100 ampere i anslutningspunkten och anmäler detta till ditt elnätsföretag, har du rätt till skattereduktion för det antal kilowattimmar som du matar in på elnätet. Du kan få skattereduktion för högst det antal kilowattimmar som du har tagit ut från elnätet, men aldrig för mer än 30 000 kWh under ett kalenderår. Skattereduktionen uppgår till 60 öre per kilowattimme, alltså högst 18 000 kr per kalenderår. Det är mätningen vid anslutningspunkten som avgör skattereduktionen, så det har ingen betydelse hur mycket du producerar för din egen förbrukning.