Villkor för avbrottsersättning

Villkoren för avbrottsersättning är reglerade i ellagen. Det innebär att om det inträffar en driftstörning som varar längre än tolv timmar har du som kund rätt till ersättning för avbrottet.

Du behöver inte anmäla till oss att du har rätt till avbrottsersättning. Den betalas ut automatiskt till de kunder som är berörda. Inom sex månader kommer ett avdrag att göras på faktura/fakturor från oss. Om du inte fått avbrottsersättning och anser dig berättigad till denna, kontakta vår kundservice på 054-540 74 00, så följer vi upp ärendet. Om du inte fått ersättning måste du göra anspråk på det inom två år från det att avbrottet upphörde, annars går rätten till ersättning förlorad.

När gäller avbrottsersättningen?

Kunder som drabbats av ett sammanhängande strömavbrott som varat i tolv timmar eller längre har rätt till avbrottsersättning. Om elen kommer tillbaka under kortare tid än två timmar under avbrottstiden, räknas det ändå som ett sammanhängande avbrott. Är tiden mellan avbrotten längre än två timmar räknas de som separata avbrott.

För vem gäller avbrottsersättningen?

Rätten till avbrottsersättning gäller endast de kunder som enligt ellagen är elanvändare (det vill säga tar ut el till sin förbrukning) samt är anslutna till Karlstads El- och Stadsnät AB.

Ersättningens storlek:

  • 12-24 timmar: 1 100 kr. 
  • 24-48 timmar: 2 200 kr.
  • 48-72 timmar: 3 300 kr.
  • Över 72 timmar: 4 400 kr (motsvarande tre års nätavgift)

Obs: Du kan maximalt få tre års nätavgifter i ersättning per avbrott. Det gör att ersättningen kan bli lägre än minimibeloppet som nämns ovan.

Undantag från rätten till ersättning

Det finns några kriterier som undantar rätten till avbrottsersättning:

  • Om du har haft ström mer än två timmar innan ett nytt avbrott inträffar räknas den nya störningen som nytt avbrott.
  • Om du redan var bortkopplad då avbrottet inträffade.
  • Om avbrottet orsakats av fel i stamnätet som ägs och drivs av statliga Svenska Kraftnät.
  • Om väderleken är av sådan art att det bedömts som stor fara för vår felavhjälpande personal.
  • Om avbrottet beror på kundens försummelse.
  • Om avbrottet gjorts för att vidta åtgärder av elsäkerhetsskäl eller för att upprätthålla god drift- och leveranssäkerhet.

Om en kund har förfallna fodringar kan dessa kvittas mot ersättningen. Därmed reduceras det utbetalda beloppet. 
Enligt ellagen kan ersättningen också jämkas med hänsyn till de ekonomiska förhållandena för nätföretaget.

Avbrottsersättning och skadestånd

Avbrottsersättningen hindrar inte dig att få skadestånd för eventuella skador i samband med elavbrott. Rätten till skadestånd är reglerad i ellagen. De som drabbats av direkta skador vid elavbrott bör också alltid kontakta sitt eget försäkringsbolag.

Avbrottsersättning ska räknas av från skadestånd som utbetalas för samma avbrott enligt andra bestämmelser i ellagen eller annan lag. Om du redan fått skadestånd för samma avbrott reduceras avbrottsersättningen med motsvarande summa.

Avbrottsersättning och moms

Enligt förhandsbesked från Skatterättsnämnden är inte avbrottsersättningen momsbelagd. Beskedet har överklagats till Regeringsrätten, men fram tills att de avgjort frågan så gäller Skatterättsnämndens besked.

När kan rätten till avbrottsersättning gå förlorad?

Om du inte har fått ersättning måste du göra anspråk på den inom två år från det att avbrottet upphörde, annars går rätten till ersättning förlorad.